open source website creator

Tahsilat Makbuzu

Ödeme yapıldığının İspatı; Tahsilat Makbuzu
Mali açıdan en az diğer resmi belgeler kadar önemli bir belge olan tahsilat makbuzu, özellikle çek ya da havale ile yapılan ödemelerde kullanılmasına rağmen, nakit ödemeler için de tercih edilir. Tüm resmi belgelerde olduğu gibi bu makbuz için de dikkat edilmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır.
Tahsilata konu olan işlemlerin kayıt altına alınması için düzenlenen makbuzlar öncelikli olarak 2 nüsha şeklinde düzenlenmek zorundadır. Bu nedenle basımı yapılan tüm makbuzların kopyalı olarak basılması zorunludur. Yine bu belgenin resmi açıdan eksiksiz olarak kabul edilebilmesi için makbuz üzerindeki bilgilerin de soru işaretlerine yer bırakmayacak açıklıkta olması, tarih, ödeme yeri, ödemenin türü ve ödeme nakit değil ise çek ya da senedin numarası, keşide yeri gibi bilgilerin yazılacağı alanların eksiksiz olarak yer alması gerekir.
Tüm basılı materyalin tasarımında olduğu gibi basım aşamasına kadar her biri konusunda uzman ekibimiz son derece profesyonel bir çalışma ile kalite odaklı bir şekilde hareket ederek tahsilat makbuzu ihtiyacınızı en iyi, hızlı ve ekonomik şekilde karşılıyoruz.

İrsaliyeli Fatura

Hem sevk irsaliyesi hem de satış faturası değeri taşıyan belgeye İrsaliyeli Fatura denir.
İrsaliyeli faturada bulunması gereken bilgiler:

“İrsaliyeli Fatura” ibaresi
> Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki
> İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
> Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı
> Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
> İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası
> İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati
> İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası

Sevk İrsaliyesi

Açıklama

Gider Pusulası

Açıklama

© Copyright 2018 SİLVERMEDYA - Tüm Hakları Saklıdır